Условия за ползване на интернет страница www.11235ltd.com

Общи Разпоредби

Настоящите условия за ползване на интернет страница www.11235ltd.com уреждат отношенията между 11235 ООД и всяко лице, наричано по-долу за краткост „Потребител“, което ползва интернет страницата www.11235ltd.com. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този електронната страница.

Интернет страницата www.11235ltd.com е собственост на 11235 ООД с ЕИК 203058377 /Дружеството/. Достъпът до този сайт е напълно безплатен. Разходите свързани с Интернет-комуникацията са за сметка на Потрeбителя и зависят от тарифите на съответния Интернет и телекомуникационен посредник, предоставил услугата.

Авторско право

Цялото съдържание на интернет страницата www.11235ltd.com е предмет на авторското право на 11235 ООД. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на интернет страницата са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Всяко нерегламентирано използване представлява закононарушение и влече отговорност в съответствие с действащото законодателство. Всеки потребител има право да цитира информация от интернет страницата като изрично упомене източника. Потребителят носи отговорност за достоверността на цитираната информация. Забранява се възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин), модифицирането, свързането или използването за каквато и да е публична или търговска цел на интернет страницата без предварително изрично писмено разрешение на 11235 ООД.

Използване на "Бисквитки" /Cookies/

Подобно на повечето интернет страници www.11235ltd.com използва „бисквитки“(cookies), за да даде възможност да извлечем информация за всяко посещение на потребителите до уебсайта. „Бисквитки“ (cookies), се използват за да се подобри общата функционалност на уебсайта и лекотата на използване за посетителите.

Интернет уеб браузърите обикновено са настроени да приемат „бисквитки” по подразбиране. Следователно, ако потребителят желае да промени начина на работа на своя браузър, в това число да получава известие за използването на „бисквитки“ или да блокира „бисквитки“, трябва да промени настройките на браузъра си.

Връзки /линкове/ към други сайтове

Възможно е www.11235ltd.com да съдържа връзки (линкове) към други уебсайтове, които не са собственост и не се управляват от 11235 ООД. Дружеството не поема отговорност за тяхното съдържание, както и за загуби или повреди, които могат да възникнат от използването им. Използването на свързани интернет страници е обект на условията за ползване и обслужване, съдържащи се в рамките на всяка една такава страница.

Конфиденциалност

11235 ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция. Потребителите се съгласяват, че предоставените данни могат да се използват от дружеството за осъществяване на маркетинговата дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти/търговски съобщения и други, относно услугите на 11235 ООД).

11235 ООД е регистрирано като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Ограничаване на отговорността

При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, 11235 ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомено за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други интернет страници чрез интернет страницата на 11235 ООД

11235 ООД не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до интернет страницата.

Промени

Достъпът до интернет страницата е временен и Дружеството си запазва правото да го преустанови по всяко време, без предизвестие. „11235“ ЕООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Условия, както и структурата на своята интернет страница, за което не се задължава да уведомява потребителите.

Отказ от отговорност

Съдържанието и функционалността на уебсайта са предоставени с разбирането, че 11235 ООД по никакъв начин, не е ангажирана в предоставянето на професионални консултантски съвети и услуги на посетителите на уебсайта. Съдържанието се предоставя без никакви гаранции, преки или косвени, по отношение на собствеността, точността или адекватността на съдържанието на уебсайта.

Други

За всички неуредени в настоящите условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.