Направете информиран избор и осигурете растежа на вашия бизнес чрез най-новите аналитични решения

RiMa предоставя възможност да управлявате ефективно финансови дейности и дейности, свързани с кредитиране, както и кредитни портфейли, в зависимост от бизнес целите на организацията. С помощта на платформата ще можете да предприемете действия за увеличаване на пазарния дял, защото ще имате много ясна оценка за риска, както и ще можете да увеличите печалбите, минимизирайки очакваните и неочаквани загуби, и лоши кредити. Внедряването на RiMa може да ви донесе значително конкурентно предимство, предоставяйки ви проверени математически и статистически инструменти за управление на риска, предотвратяване на измами и изграждане на модели за провизиране

Модули:

 • Индивидуална оценка на кредитния риск (скоринг модели)
 • Откриване и предотвратяване на финансови измами (fraud)
 • Политики за провизиране на портфолио от вземания
 • Управление на портфейли и отчетност
 • Събираемост
 • Анализи и финансово моделиране

Функционалности:

 • Управление на взаимоотношенията с клиенти
 • Интегрирани модели за кредитен скоринг при кандидатстване
 • Аналитичност и стратегии за откриване и предотвратяване на измами
 • Поведенчески скоринг модели за ускоряване на процеси по кръстосани продажби и надграждане на съществуващите продажби
 • Модул за управление на кредитен портфейл с предефинирани модели за провизиране от най-висок клас
 • Справки за портфолиото с множество винтидж отчети
 • IRR автоматично калкулиране в различни сечения
 • Проследяване на транзакционните матрици на забавени кредити
 • Характеристики, свързани с кредитния риск, включително вероятност клиентът да стане лош платец (PD), загуба от лоши платци (LGD), експозиция на лоши платци (EAD), са налични за мониторинг и справки

Ползи:

 • Ефективно управление на кредитния портфейл в зависимост от бизнес целите
 • Увеличаване на приходите чрез имплементиране на процеси, фокусирани изцяло върху поведението на клиентите
 • Увеличаване на печалбата чрез оптимизиране на различни видове рискове
 • Възможност за лесно създаване, проверка и мониторинг на стратегии, и дефиниране на нови скоринг модели, бизнес правила и действия
 • Ефективно привличане на нови клиенти и успешно управление и задържане на съществуващите клиенти, чрез използване на модерни техники и стратегии за намаляване на риска
 • Намаляване на лошите кредити чрез предвиждащ анализ за дефиниране на недопустимо ниво на неплатежоспособност на клиента за дадено кредитно задължение
 • Проактивно управление на целия процес на кредитиране чрез интегрирани инструменти за аналитичност
 • RiMa идентифицира и остойностява индивидуалния риск, подобрявайки разбирането за риск на ниво организация

Ако имате нужда от повече информация

Свържете се с нас
За Вас
Вашето съобщение
*Задължителни полета